Bezár

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; képviseli: Kárpát Krisztina ügyvezető és gazdasági igazgató „Adatkezelő”) veledmindenlepesnel.hu weboldalon keresztül végzett hírlevél (a továbbiakban: “Hírlevél”) küldési gyakorlatát bemutassa.

Érintettek köre, az adatkezelés céljai, kezelt adatok kategóriái, az adatkezelési célok jogalapjai

A Hírlevélre feliratkozó Érintettek alábbi adatai kerülnek kezelésre a Hírlevél kézbesítése céljából:

Érintett Adat kategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja az adott célokcél esetén
Hírlevélre feliratkozó felhasználó név* Érintett azonosítása, megszólítása Hozzájárulás
e-mail cím* Hírlevél kézbesítése Érintett azonosítása

Amennyiben az Érintett a fenti adatait nem adja meg, úgy a Hírlevél a részére nem kézbesíthető.

Az adatok kezelésének az ideje:

Az Adatkezelő az Érintettek adatait leiratkozásig illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az adatkezelési cél jellege miatt az adattok tárolásának ideje előre nem határozható meg, Adatkezelő évente legalább egy alkalommal felülbírálja az adatok kezelésének szükségességét. Amennyiben Adatkezelő az adatbázis törléséről dönt, előtte Értesíti az Érintetteket annak érdekében, hogy jogaikat gyakorolni tudják.

Adatfeldolgozók

Adatkezelő a Hírlevél kiküldéséhez és az adatbázis karbantartáshoz, a Be Social Kft.-t mint adatfeldolgozót veszi igénybe (cégjegyzékszám: 01-09-997245; székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.; e-mail cím: info@besocial.hu; telefonszám: +36 70 411 2343). A weboldal tárhelyszolgáltatását a Webonic Kft. ( Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11., cégjegyzékszám: 07-09-025725) végzi. A hírlevelek kiküldésére használt rendszer, a Maileon szolgáltatója a Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153. Cégjegyzékszám: 01-09-885144).*

Adatbiztonság

Az Érintettek személyes adatai védelmének biztosítására az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonságos IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen. Amennyiben az Akció során az adatok átadása történik, úgy minden esetben gondoskodnak arról, hogy az átadás és a szállítás a lehető legbiztonságosabb környezetben történjen.

Az alábbi jogok illetik meg Érintettet:

Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet a lent megadott elérhetőségén kérelmezhet.

Kérését az Adatkezelő mielőbb teljesíti.

Joga van ahhoz is, hogy jövőbeli hatállyal visszavonja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végzett, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Az adathordozás joga (az Érintettnek joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni).

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet.

Adatkezelő elérhetősége:

Bayer Hungária Kft.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás út 50.
E-mail: adatvedelem@bayer.com

*frissítve 2021.03.16.

Bezár