Bezár

Elevit Complex Facebook Játék – Adatkezelési tájékoztatója, Részvételi-, és Játékszabályzata, Adatkezelési tájékoztatója

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; képviseli: Kárpát Krisztina ügyvezető és gazdasági igazgató; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által szervezett Elevit Complex Facebook üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) adatkezelési folyamatát ismertesse.

1. Érintettek köre, az adatkezelés céljai, kezelt adatok kategóriái, az adatkezelési célok jogalapjai

2. Az adatok kezelésének az ideje:

A Nyereményjáték lezártát követő három hónapon belül Adatkezelő az adatokat törölteti.

3. Az adatkezelés egyéb címzettjei:

Adatkezelő a Nyereményjáték online infrastruktúrájának elkészítéséhez és a Nyereményjáték lebonyolításához a Be Social Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-997245; székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.; e-mail cím: info@besocial.hu; telefonszám: +36 70 411 2343) alvállalkozót, mint adatfeldolgozót (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó) veszi igénybe.

4. Adatbiztonság

Az Érintettek személyes adatai védelmének biztosítására az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó biztonságos IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen. Amennyiben az Akció során az adatok átadása történik, úgy minden esetben gondoskodnak arról, hogy az átadás és a szállítás a lehető legbiztonságosabb környezetben történjen.

5. Az alábbi jogok illetik meg Érintettet:

Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet a lent megadott elérhetőségén kérelmezhet.

Adatkezelő jogos érdeken, illetve közérdeken alapuló adatkezelés, és a profilozás kifogásolásának illetve az ellene való tiltakozás joga, kivéve, ha az Adatkezelő igazolja, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Érintett jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség;

Joga van ahhoz is, hogy jövőbeli hatállyal visszavonja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végzett, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Az adathordozás joga (az Érintettnek joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni).

Kérését az Adatkezelő mielőbb teljesíti.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet.

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:
Bayer Hungária Kft. – Adatvédelmi tisztviselő
Cím: 1123 Budapest, Alkotás út 50.
Tel: +36 1 4874-281
Mobile: +36-30-4609830
E-mail: adatvedelem@bayer.com

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A Játék szervezője

A nyereményjáték szervezője a Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban „Szervező”). A Szervező megbízásából a nyereményjáték lebonyolítását a Be Social Kft. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-997245, adószám: 24-239482-2-41; a továbbiakban: „Lebonyolító”) végzi.

2.Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) a Rajongói oldal (jelen játék esetében a Facebook oldal) felületén posztolt kérdésre válaszol) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) a Rajongói oldal (jelen játék esetében a Facebook oldal) felületén posztolt kérdésre válaszol (”Poszt”),és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és teljesíti a nyereményjáték részvételi feltételeit(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag szerkeszthető, módosítható, de ez befolyásolhatja a játékban való részvételt.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Bayer Hungária Kft., valamint a Be Social Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook profilkép és Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9.A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkalvagy nem valós Instagram profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata

· sértheti más szerzői jogait,

· olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

· erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,

· pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,

· az Elevit Complex márkára és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,

· az Elevit Complex versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak,

· bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

· tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

· tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,

· tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,

· sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést.

2.12. A Pályázat beküldésével a játékos tudomásul veszi, hogy a beküldött pályázatának szöveges tartalma az Elevit Complex által üzemeltetett Veled minden lépésnél (veledmindenlepesnel.hu) blog oldalán a beküldő keresztnevével ellátva blogcikk keretében megjelenhet.

3.A Játék Időtartama

Nyereményjáték időtartama: 2021. 04.12. – 04. 18. 23:59
Sorsolás: 2021. 04. 19.
Eredményhirdetés: 2021. 04. 19.
Eredményhirdetés módja: az Elevit Complex Facebook-oldalról a nyerteseknek küldött értesítő üzenetben

4.A Játék menete

Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosoknak az Elevit Complex Facebook oldalon üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott játék feladatát kell végrehajtaniuk. A feltett kérdésre az adott poszton kommentben válaszolók vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson. Egy Játékos csak 1 db hozzászólással vehet részt a sorsoláson.

4.2.Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 3 db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással www.facebooknyertes.com) a Lebonyolító székhelyén (cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.) háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson 3 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes az 5. pontban írtak szerint minősül a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremény:

egy (1) db, 1 hónapra elegendő Elevit Complex 1 vagy Elevit Complex 2 vagy Elevit Complex 3 készítmény 5.000 Ft értékben. A Lebonyolító az 1 hónapra elegendő Elevit Complex csomagot a nyertesekkel egyenként egyeztetve küldi a nyertes igényei szerint;

ÉS

3) egy (1) db Elevit Complex Cumisüveg 2500 Ft értékben.

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1A nyertesekkel a Lebonyolító Facebook üzenetben (”Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot 4.2 pontban írt sorsolást követően 48 órán belül és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanapon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. A nyereményt a játékos adatainak beérkezését követő 60 naptári napon belül postázzuk.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8.Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt/Facebook applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2021.01.21.
Bayer Hungária Kft. (Szervező)

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Bezár